ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเว็บไซต์


            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จำนวน  ๕  เว็บไซต์  คือ  ศูนย์บริการวิชาการ กองบริการการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยญาณสังวร และฝ่ายห้องสมุด ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีความพร้อมใช้งานแล้วจึงได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน...  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเว็บไซต์


            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จำนวน  ๕  เว็บไซต์  คือ  ศูนย์บริการวิชาการ กองบริการการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยญาณสังวร และฝ่ายห้องสมุด ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีความพร้อมใช้งานแล้วจึงได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน...  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษา ณ มมร.รอ.


         นายชูชาติ  บุตรเพ็ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง นำทีมงานจัดการอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี...Banner