ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...    การกำเนิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ เนื่องด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2541 เรื่อง ให้ทุกส่วนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัตน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นกระแสพัฒนาจากทางตะวันตก หลั่งไหลเข้ามา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในระยะแรกของการได้รับพระราชบัญญัติการศึกษา ไม่มีหน่วยงานรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการดำเนินการโดยอธิการบดีมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบดำเนินการ ต่อมา มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ได้มีจิตศรัทธามอบทุนให้มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง อธิการบดีจึงได้อนุมัติให้นำกองทุนดังกล่าวให้ดำเนินการโครงการในระยะเริ่ม แรก (1 มกราคม 2541 - 1 กุมภาพันธ์ 2542) โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมด้วยครุภัณฑ์สำนักงาน โดยให้ใช้ห้องที่สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและประมวลผล" (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยญาณสังวร) แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานไม่สะดวก จึงได้ขออนุมัติย้ายสำนักงานไปตั้งที่ห้องประชุมเล็กชั้นที่1 ของตึกกวีบรรณาลัย ซึ่งถือเป็นกำเนิดหน่วยงานอย่างแท้จริง เมื่อปี พ.ศ.2543 และใช้เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน

Share

Banner