ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

ปรัชญา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ"บริการข่าวสารข้อมูล เพิ่มพูนสติปัญญา"

ปณิธาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ"มุ่งพัฒนาข้อมูล สรรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

Share

Banner