ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ระยะแรกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษา จึงเป็นระยะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆ จึงไม่มีความชัดเจนในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขาดบุคลากรที่รองรับงานด้านนี้ จึงไม่มีงบประมาณดำเนินการอย่างชัดเจน แต่ได้ดำเนินการพัฒนาซึ่งสรุปให้เห็นในแต่ละปี ดังนี้

ปี พ.ศ. 2541 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 เครื่อง
3. อุปกรณ์ 1 ชุด
4. อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด
5. อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต 1 ปี
7. เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ กระทรวงศึกษาธิการ

สาย Leasd line ที่ความเร็ว 64 K 1 ระบบ
8. ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย
9. จดทะเบียนโดเมน ชื่อ mbu.ac.th 1 โดเมน


ปี พ.ศ.2542 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server 1 เครื่อง
2. Windows NT 4.0 5 Licene 1 ชุด
3. Swiching Hub 1 เครื่อง
4. Router รุ่น Cisco 1601 1 เครื่อง
5. ตุ้ Rack ใส่อุปกรณ์เครือข่าย 1 หลัง


ปี พ.ศ.2543 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำกองแผนงาน 2 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายการเงิน 2 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีฯ 2 เครื่อง
4. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 2 เครื่อง
5. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง


ปี พ.ศ.2544 จัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง
2. เครื่องลูกข่าย ( ฝ่ายทะเบียน ) 2 เครื่อง


ปี พ.ศ.2545 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545-2549 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการนักศึกษา (ขนาดใหญ่ 20 เครื่อง) 8 ห้อง (ติดตั้งปี 46)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด (ติดตั้งปี 46)


ปี พ.ศ.2546 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประมูลผ่านเครือข่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545-2549 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2 ชุด
2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 1 ชุด

3.4.2 ด้านระบบงาน เนื้อหาและซอฟต์แวร์

1) ปี 2544 ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา 1 ระบบ โดยขออุดหนุนงบประมาณจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการได้เฉพาะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาเหตุขัดข้องเชิงนโยบายและวิธีการ

2) ปี 2544 พัฒนาระบบ Hoting ของเครือข่าย MBUNet ประกอบด้วย
-Web Server 1 ระบบ
-Mail Server 1 ระบบ
-Proxy Server 1 ระบบ

3) ปี 2545 พัฒนาสื่อเนื้อหาเพื่อการเผยแผ่และการเรียนการสอน ประกอบด้วย

- พัฒนาสื่อ Website เพื่อเผยแผ่หลักธรรม 1 ระบบ
- พัฒนาสื่อเนื้อหาวิชาพุทธศาสตร์ 3 วิชา

4) ปี พ.ศ. 2546 (รายละเอียดดูในเอกสารแผนงานและแผนปฏิบัติการ)

- โครงการพัฒนา Website และฐานข้อมูลการศึกษาศาสนาและภูมิปัญญาชาวบ้าน
- โครงการพัฒนาสื่อ Website วิชาพระพุทธศาสนา 2 วิชา
- โครงการพัฒนาสื่อเนื้อหาเพื่อการศึกษา (E-Learning)
- โครงการพัฒนาแผนแม่บทของสถาบัน

3.4.3 พัฒนาด้านเครือข่ายเพื่อการศึกษา

1) ปีงบประมาณ 2545 ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์ ที่ 64 K 7 สถานศึกษา
2) ปีงบประมาณ 2546 ติดตั้งเครือข่าย ที่ 64 K 5 สถานศึกษา
ปรับขยายเครือข่ายเพิ่มความเร็วที่ 128 K 8 สถานศึกษา
3) ปีงบประมาณ 2547 เพิ่มเครือข่ายส่วนกลางที่ 2 MB

Share

Banner