ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...



สภาพปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

    กระแสโลกาภิวัฒน์ มีอิทธิพลอย่างสูงในการพัฒนาประเทศและมีส่วนสำคัญในการให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในด้านสังคมส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลัก เพื่อให้เกิด รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ ชุมชนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ การศึกษาด้วยอิเลคทรอนิกส์ และการซื้อขายด้วยอิเลคทรอนิกส์ บูรณาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการบริหาร การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมอาเซี่ยน APAC AFTA สมาคมการค้าโลก (W.T.O.) และป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่นองค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นต้น ประเทศไทยจึงไม่สามารถปิดตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งใด ๆ ได้เลย แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือในโลก ดังนั้นในภาครัฐจึงกำหนดนโยบายปฏิรูประบบราชการให้กระทัดรัด คล่องตัว ปรับโครงสร้างการบริหารระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวทันประเทศที่ พัฒนาแล้ว กำหนดระบบงบประมาณประจำปีแบบบูรณาการและเน้นผลผลิต โดยให้หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการแต่ละโครงการ เป็น "เจ้าภาพ" รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งที่ผลผลิตเป็นสำคัญ โดยมีข้อตกลงตั้งแต่ระดับสูงไปหัวหน้าหน่วยงาน สามารถติดตามและประเมินผลงานได้ทุกขั้นตอน และ โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา ได้มีนโยบายให้มีระบบประกันคุณภาพหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 47 กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทุกระดับ มาตราที่ 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมาตราที่ 49 กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ห้าปี และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฉบับ พ.ศ.2543 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ( Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป รวมทั้งความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

Share

Banner