ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

สภาพปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

    กระแสโลกาภิวัฒน์ มีอิทธิพลอย่างสูงในการพัฒนาประเทศและมีส่วนสำคัญในการให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในด้านสังคมส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลัก เพื่อให้เกิด รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ ชุมชนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ การศึกษาด้วยอิเลคทรอนิกส์ และการซื้อขายด้วยอิเลคทรอนิกส์ บูรณาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการบริหาร การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมอาเซี่ยน APAC AFTA สมาคมการค้าโลก (W.T.O.) และป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่นองค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นต้น ประเทศไทยจึงไม่สามารถปิดตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งใด ๆ ได้เลย แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศหรือในโลก ดังนั้นในภาครัฐจึงกำหนดนโยบายปฏิรูประบบราชการให้กระทัดรัด คล่องตัว ปรับโครงสร้างการบริหารระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวทันประเทศที่ พัฒนาแล้ว กำหนดระบบงบประมาณประจำปีแบบบูรณาการและเน้นผลผลิต โดยให้หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการแต่ละโครงการ เป็น "เจ้าภาพ" รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มุ่งที่ผลผลิตเป็นสำคัญ โดยมีข้อตกลงตั้งแต่ระดับสูงไปหัวหน้าหน่วยงาน สามารถติดตามและประเมินผลงานได้ทุกขั้นตอน และ โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา ได้มีนโยบายให้มีระบบประกันคุณภาพหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 47 กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาทุกระดับ มาตราที่ 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมาตราที่ 49 กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ห้าปี และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฉบับ พ.ศ.2543 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ( Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป รวมทั้งความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

Share

Banner