ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

      เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการอธิการบดี (พระธรรมธัชมุนี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
      นางวราภรณ์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล กล่าวถวายรายงานว่า “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


      ๑. เพื่อสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
      ๒. เพื่อศึกษาการใช้งานระบบบริหารงานบุคคลและทิศทางแนวโน้มการพัฒนาระบบ เพื่อการใช้งานในอนาคต
      ๓. เพื่อยกระดับงานบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      ๔. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายช่วยในการบริหารงานบุคคล
      ใน การจัดสัมมนาฯ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี การบรรยายภาพรวมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตลอดจนทิศทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคล การเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะ สรุปปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา  ส่วนที่สอง เป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริหารงานบุคคล กล่าวคือ การใช้งานระบบ MIS ในปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาระบบ ตลอดจนสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานในอนาคต  ด้านงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีกำหนดระยะเวลาจัดการสัมมนาตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ รวม ๒ วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล จากวิทยาเขต และวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงหัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ รูป/คน”


 

 จากนั้น พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รักษาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาความว่า “ ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในครั้งนี้  จากที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงาน ขอชื่นชมยินดีที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล จัดการสัมมนาซึ่งจะยังประโยชน์แก่การพัฒนางานบริหารงานบุคคล และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในอนาคต
      ในนาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ บัดนี้ และขอให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน จงร่วมมือร่วมใจ ให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ จงมีความสุข ความเจริญ เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลเป็นนิตย์”
      หลังจากพิธีเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล เสร็จแล้วก็เป็นการบรรยายในภาคเช้า ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการบริหารงานบุคคล การจัดการโครงสร้างองค์กรและจัดทำกรอบอัตรากำลัง” โดย
นางสาวกฤษณา ถนอมสัตย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลมหวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และภาคบ่ายก็เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และทิศทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคลในอนาคต” บรรยายโดย นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ  ที่ ปรึกษาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในวันแรกฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลได้ชี้แจงนโยบาย ภารกิจกหลัก ภาระหน้าที่และแผนปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิเคราห์งานบุคคล ซึ่งนำทีมโดยนางวราภรณ์  บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล

 

 

นางสาวกฤษณา ถนอมสัตย์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล
มหวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
ในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 


ส่วน การสัมมนาระบบบริหารงานบุคคลในวันที่สองภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล (MISMBU) และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในอนาคต” โดย นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคบ่ายบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต” โดย พระครูโสภณศาสนกิจ หัว หน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข การใช้ระบบบริหารงานบุคคล และพิธีปิดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล โดย นายณรงค์  จันทร์ลำภู  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กล่าวปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล


พระครูโสภณศาสนกิจ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร


นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

นายณรงค์  จันทร์ลำภู 
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 

Share

Banner