ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

ประกาศเรื่องระบบอีเมล์บุคลากรมีปัญหาไม่สามารถใช้งาน
เนื่องจาก Mail Server มีปัญหาจึงไม่สามารถใช้งานได้และขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Share

Banner